މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓުތައް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުތައް އިއުލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހު ފަހުކޮޅު ފެށޭނެ: އަސްލަމް

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިޔަށް އެބަދޭ: އަސްލަމް

އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ހިޔާ ފްލެޓަށް ވަދެވޭނީ 8 މަސް ފަހުން: އަސްލަމް

ހިޔާ ފްލެޓުގެ އެގްރީމެންޓުގައި ބާކީ ހުރި މަސައްކަތް ނިންމަން 8 މަސްދުވަސް ކޮންޓްރެކްޓަރު ބޭނުންވޭ: އަސްލަމް

މިނިސްޓަރު އަސްލަމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

ގުޅިފަޅުގައި ދިރިއުޅުމަށް ބިން ކަނޑައެޅިފައިވާނެ، އެ ޕްލޭންތައް އަންނަނީ ތައްޔާރުކުރަމުން: އަސްލަމް

ހިއްކާ ބިންތަކުގެ ކޮންމެވެސް ވަރެއް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ހުޅުވާލުން ރަނގަޅު: އަސްލަމް

މިނިސްޓަރު އަސްލަމަށް ރުހުން ދޭން ކޮމިޓީން ނިންމައި، ތަޅުމަށް ފޮނުވައިފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރެވޭނެ މުއްދަތާއި، ހަރަދު ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރަން ހުށަހަޅައިފި

މިނިސްޓާ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާގެ މަގާމަށް އަސްލަމް އައްޔަންކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރު އާތިފާގެ އިސްތިއުފާ ގަބޫލުފުޅުކުރައްވައި، އޭނާގެ ހިދުމަތަށް ރައީސް ސޯލިހު ޝުކުރުއަދާކުރައްވައިފި

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ނަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އަށް

1
... 13