މުޙައްމަދު އަސްލަމް

1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

އަމީރުލް ހައްޖު، މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންފި

އަމީރުލްޙައްޖުގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ވަޑައިގަންނަވާނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ވިސްނުމަކީ މައި ރަށެއް ކަނޑައަޅައި 20 މޭލު ދުރުގައިވާ ރަށްތައް ހިމަނައިގެން ޒޯންތަކެއް ތަރައްގީކުރުން

1.3 ބިލިޔަންގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓްގައި ހިމަނައި، 1.7 ބިލިޔަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްއެބަދޭ: އަސްލަމް

2

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީނާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

1

އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކާބެހޭ ލިޔުންތައް މިއަދު އެގްޒިމްބޭންްކަށް ފޮނުވާނަން: މިނިސްޓަރު

ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

މުޅި ރާއްޖެ ގުޅާލާ ފެރީގެ ނިޒާމަށް ކުވޭތު ފަންޑުން އެހީވަނީ

1

ސަރުކާރު ހިންގަން މަދުވެގެން މަޖިލީހުގެ 50 އިންސައްތަ ބޭނުންވޭ: އަސްލަމް

"ދަތުރުދާއިރު ރިސޯޓުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ، ފެމެލީ ރޫމުތައް ލިބޭނެ"

1

މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ފަރެސްމާތޮޑާގެ އެއާޕޯޓް ނިންމަން މިހުރީ އަމާޒު ހިފާފައި: އަސްލަމް

1
... 12