މުޙައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަރު އާތިފާގެ އިސްތިއުފާ ގަބޫލުފުޅުކުރައްވައި، އޭނާގެ ހިދުމަތަށް ރައީސް ސޯލިހު ޝުކުރުއަދާކުރައްވައިފި

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ނަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އަށް

1

ގުޅިފަޅުގައި ވިޔަފާރި ބަނދަރު ހެދުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ޗޮއިސްއެއް ނޫން: ސައީދު

ޖާބިރުގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ކާށިދޫގައި ޖެޓް ޖެއްސޭ ފެންވަރުގެ އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމައިފި

ގުޅިފަޅު ހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް އެންމެ އަގުބޮޑު ރޭޓަށް ބަލާއިރު 120 މިލިއަން އަރާނެ: މިނިސްޓަރު

ގުޅިފަޅު ޕޯޓަކީ، ކުއްލިއަކަށް ޑްރެޖަރެއް އައިސް ބިން ހިއްކަންފެށި ޕްރޮޖެކްޓެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ގުޅިފަޅުގެ މައްސަލައިގައި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރާއި އީޕީއޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުުކުރަނީ

މިދައުރުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ ގިނަ ބަޔަކަން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭނަން: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

2

ވަން ފޮޓޯ: 1700 ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބިންގާ އެޅުން

ދެ އަހަރުތެރޭ ނިންމާ ގޮަތަށް 1700 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ތުލުސްދޫން 150 ގޯތި ދޫކުރެވޭ ނަމަ އެހުއްދަ ދެއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގައިފި

މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ލިވިން އެކްސްޕޯ އެހީވެދޭ: އަސްލަމް

... 12