މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ވުޖޫދުގައި ނެތް ކަމަށް ބުނާ 2500 ފުލެޓަކީ ފަށަން ތައްޔާރުވެފައި އޮތް މަޝްރޫއެއް: ޑރ. މުއިއްޒު

5

7000 ފްލެޓް މައްސަލަ: މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ނިންމީ 52000 ޑޮލަރަށް، ހަވާލުކުރީ 62000 އަށް

2

ނައިފަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލީ ކުރިޔަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން: މިނިސްޓަރު

ގުޅިފަޅުން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް 1200 ބިން ދޫކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި: އަސްލަމް

ވެށިފަހިން ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިއުލާނުކުރި ބައެއް ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެއް ނުވޭ: އަސްލަމް

ހިޔާ ފްލެޓުގެ އަގުތައް ސަރުކާރުން ވައުދު ވެފައިވާ މިންގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހިފަހައްޓާނެ: އަސްލަމް

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 15 ޕަސެންޓް އާއިލާއަކީ ފަގީރުންގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ އާއިލާތައް: އަސްލަމް

1

މާލޭގައި 21000 އާއިލާއެއް އުޅެނީ ދިރިއުޅެން އެކަށީގެން ނުވާވަރުގެ ކުދި ތަންތަނުގައި: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

1

ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަޔަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 14 ރަށަކަށް އެ ހުއްދަ ދޭން ނިންމައިފި

2

ގުޅިފަޅުން ފްލެޓް ގަންނަން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ މީހުންނަށް ހައުސިން ޔުނިޓް ދޭނެ ގޮތްތަކެއް ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފި

ވެށިފަހި މާލޭ ޕްރޮގްރާމްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓައިފައެއް ނެތް: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

... 12