މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ހިޔާ ފްލެޓްތައް މާޗް މަހު ހަވާލު ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

1

އަންނަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ތިލަ-މާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫއުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ސޮއިކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ގޯތި ދިނުމަށް ގޮވާލައި ޖާބިރުގެ ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް

ކުރިން ހިންގި އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް، މި ސަރުކާރުން ހުއްޓައެއްނުލާ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބައެއް މަސައްކަތް މާ ބާރަށް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ނުފޫޒު އޮވެގެން: މަޖިލިސް ރައީސް

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އަޅާ 52 ގެ އަންނަ މަހު އާއިލާތަކާ ހަވާލު ކުރެވޭނެ: މިނސްޓަރު އަސްލަމް

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި ގޯތި ނުދެވި އޮތް ހަތަރު ފަރާތަކަށް ގޯތި ދިނުމަށް މަސައްކަތް އެބަކުރަން: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ކާށިދޫން އެއްވެސް ތަނަކަށް ކޭބަލްކާރު އެޅުމަކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން، ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއްވެސް ނޫން: އަސްލަމް

ބޯހިމެނުން 2022 އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެ

އޮކްޓޯބަރު 20 ވަނަ ދުވަހަކީ ގައުމީ ތަފާސްހިސާބުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ފަޅުމަތީގައި ގެދޮރު އަޅައިގެން އުޅެވޭނެ މޮޑެލްއެއް ވަނީ ތައްްޔާރު ކޮށްފައި: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ލޮކްޑައުން އުވާލިއިރު ހުރި އަދަދަށް ކޮވިޑް ކޭސްތައް މަދުކުރަން ދޮޅުމަސް ނަގާނެ: އަސްލަމް

... 10 ...