މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް

އިންޑިއާގެ ހޯދުންތައް އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކާ ހިއްސާކުރުމަށް މަލީހު ގޮވާލައްވައިފި

ބިޝާމް މަގާމުގައި ހުރުމަކީ ބަދަލަކަށް ވޯޓް ދިން މީހުންނަށް ވެވޭ ބޭއިންސާފެއް: މަލީހު

ވަޒީރެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނީމަ ލަސްނުކޮށް ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ: މަހުލޫފް

ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތެއްވާނަމަ އެކަން ރައްޔިތުންނަށް ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެދި މަލީހުގެ ސިޓީއެއް ބިޝާމްއަށް

އެންމެ ފުރަތަމަ ޕީޖީ އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނޭ!: މިނިސްޓަރު މަލީހު

ވަން ފޮޓޯ: އިޓަލީގެ ފްރީ ޑައިވް ވޯލްޑް ރެކޯޑް ރާއްޖެއިން މުގުރާލުން

ގައުމީ ތަރައްގީގައި ދިރާގުން ވަނީ މުހިންމު ހިއްސާއެއް އަދާކޮށްފައި: މިނިސްޓަރު މަލީހު

ވަން ފޮޓޯ: ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ 2019 ފެށުން

މިނިސްޓަރު މަލީހުގެ އިލްތިމާސް: ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ބޭނުން ކުރައްވާ

1

ވަން ފޮޓޯ: ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން

އެންސީއައިޓީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ދިރާސާ ކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ޑިމޮކްރަސީ ރަން 2019

« 1