މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް

އެޗްޕީއޭގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކުރުމަކީ ނާތަހުޒީބު ފިނޑި އަމަލެއް: މަލީހް

ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މައިކްރޯސޮފްޓުން ރާއްޖެއަށް އެއްބާރުލުން ދެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

އިންޓަނެޓްގެ އަގަށް ލުއި ދޭނަން، އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ: ރައީސް

މައިކްރޯ ސޮފްޓް އަދި ގޫގުލްގެ ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް އެބަދޭ: މަލީހް

ގައުމު ހުއްޓުމަކަށް ނައިސް މުވައްޒަފުނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަނީ

1

ނެއްޓެވި މައްސަލައިގައި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޝާތިރަށް ނަސޭހަތްދެއްވައިފި

އާންމުވެފައިވާ ޕާސްވޯޑުތައް ބަދަލުކޮށް، ކޯޕަރޭޓު އީމެއިލުން ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތައް ނުހެދުމަށް އެދެފި

ގޮތް ހުސްވި ދުވަހު އަތުގައި ހިފި މީހުންނަށް ތެޔޮ ހަން ދޭނަމަ ކަތިވަޅި ގެއްލި، ކޮށި ދަނޑުވެސް ގެއްލިދާނެ: މަލީހް

1

ސަބްމެރިން ކޭބަލްގެ ޑައިވާސިޓީ އިތުރުކުރުމުން ރާއްޖޭގެ މުއާސަލާތީ ދާއިރާއަށް މަންފާ ކުރާނެ: މަލީހު

މާލެ ފުރެން އަދި ކައިރިވެސް ނުވޭ: މަލީހު

މާލޭގެ ކުލީގެ މައްސަލައަށް އޮތް ހައްލަކީ އިތުރު ގާނޫނުތައް އައުމެއް ނޫން: މަލީހު

ރާއްޖޭގައި "އަވަރ އޮފް ކޯޑު" ފާހަގަކޮށްފި

« 1