މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޙުލޫފް

މަހުލޫފާއި އަކްރަމް ގޭގައި މަޑުކުރައްވަން އެންގެވުމުން ދޭހަވަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ހިތްވަރުގަދަކަން: ޑރ. އިޔާޒް

2

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން މަޖުބޫރު: މަހުލޫފް

މަހުލޫފާއި އަކްރަމް ގޭގައި މަޑުކުރައްވަން ރައީސް އަންގަވައިފި

2

ގޭންގުތަކާ ވާހަކަދައްކަނީ ގައުމުގައި އޮތް ވަރަށް ސީރިއަސް، ބޮޑު މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި: މަހުލޫފު

1

ވައްކަމެއް ކޮށްފައެއް ނޯންނާނެ، މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ގޯހެއް އުޅެންޏާ އިސްތިއުފާ ދޭނަން: މަހުލޫފް

3

އެސްއޯއެފުން ފައިސާ ދޫކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރު މަހްލޫފާއި އެފްއޭއެމް ބައްސާމު އަދި ރިޔާޒު ރަޝީދު

1

އެފްއޭއެމުން މަސައްކަތް އެކުރަނީ މަސީހުގެ މައްސަލައިގައި މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުވައިލި ހުތުރު އުސޫލުން: މަހްލޫފު

އެފްއޭއެމްގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގައި، ފުޓްބޯޅައަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފައިވޭ: މަހްލޫފް

އިންތިޚާބީ ލީޑާޝިޕު ބިރުދައްކައިގެން ބަދަލުކުރަން މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: އެފްއޭމް

ލ. އަތޮޅު ދުވުމުގައި ރައީސް އެއްވެސް ބުއިމެއް ޕްރޮމޯޓެއް ނުކުރައްވާނެ: މަހްލޫފް

އިޖުތިމާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނީ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ރަސޫލާއަށާއި ދީނަށް ފާޑުކިއުމަކީ ސަޅި ކަމެއް ނޫން: މަހުލޫފު

... 28