އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހެޅި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

މިވަގުތު އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑަނޭޅުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި

މިއީ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ހަމަޖައްސަން އެންމެ މުހިންމު ވަގުތު: ރައީސް ނަޝީދު

3

މިވަގުތު އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅިޔަސް ނުދެވޭނެ: ގާސިމް

ވަން ފޮޓޯ: އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލުހޯދުން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި މަހަކު 10،000 ރުފިޔާ ދޭނަން: އަލްހާން

މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅުމުން ދައުލަތުގެ ހަރަދަށް 3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ: ފައްޔާޒް

އިގްތިސާދު އޮތް ގޮތުން މިވަގުތު ބޭރު މީހުންނަށް މިނިމަމް ވޭޖު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ފައްޔާޒު

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅަން މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތެއް ނޫން: ވޭޖު ބޯޑު

މިނިިމަމް ވޭޖާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން ނިންމައި، އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް މަޖިލީހުން މާދަމާރޭ ފަށަނީ

މިނިމަމްވޭޖްގައި ބިދޭސީން ނުހިމަނާނަމަ، ބާޒާރުގައި ބިދޭސީންގެ އަގު ހެޔޮވެ ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ގެއްލޭނެ: މެންބަރުން

1

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅަން އަހަރު ދުވަސް ވޭތުވީ ކަމާބެހޭ ދިރާސާއެއް ނެތުމުން: މެންބަރު ޖީހާން

2
4