އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ

މިނިމަމް ވޭޖާއެކު 28،000 މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ލިބޭނެ: ރައީސް

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ 5000 އާއި 8900 އާ ދެމެދު، ބައެއް ދާއިރާތަކުން ދެގުނައާ ގާތް އަދަދެއް

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ބޮޑުކަމުގެ ޝަކުވާ ގާސިމް ނުކުރައްވާ: ޖޭޕީ

މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުގެ ލަފާ: ސިވިލް ސާވިސް އާއި އެކި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ތަފާތު އަދަދުތަކެއް

އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ޕޮލިސީގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ހިމަނަން ގޮވާލައިފި

މުސާރައަށް ހައްލު ހޯދައި ނުދޭތީ ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖް އިއުލާނު ކުރާނެ: ފައްޔާޒު

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ހުއްޓައެއް ނުލާނެ: ނަޝީދު

1

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމާއި ނައިޓަށް ދެވޭ އިސްލާހު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒުކުރަން ފާސްކޮށްފި

1

އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ބިލުގައި ކަނޑައަޅައިފި

އަލީ ހުސައިންގެ ރައްދެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް: ގާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމެއް ލަހެއް ނުކުރެވޭނެ

1
3