މާލެ މަސް މާރުކޭޓު

ރޯދަ 2 ބާޒާރު އަގުތައް: ކަނޑުމަހުގެ އަގު ބޮޑު، ކަންނެލި ކިލޯއެއް 65ރ އަށް

ވަން ފޮޓޯ: ރޯދަ އެކެއް، ބާޒާރު އަގުތައް

ރޯދަ އެކެއް ބާޒާރު އަގުތައް: ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއް 500 އަށް، ކަރާ ކިލޯއެއް 25 އަށް

މިމީހުން މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ނިދައި އުޅެނީ މަސްތުގެ ދިރިއުޅުން ބޭނުންވާތީ! (ވީޑިއޯ)

ނިއު ނޯމަލްގައި އެއްފަހަރާ މަސް މާރުކޭޓަށް ވަދެވޭނީ ވަކި އަދަދަކަށް، ދޯނިތަކުގައި މަސް ކަނޑައި ވިއްކުން މަނާ

ވަން ފޮޓޯ: އާ އާންމު ހާލަތަށް މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓު ހުޅުވަން ތައްޔާރުކުރުން

މާލޭގެ މާރުކޭޓުތައް ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުމަށް ގޮޅިތައް ހުސްކުރަން ދިން މުއްދަތު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިތުރުކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުންގެ ލުޔާއެކު ބާޒާރުމަތި ތޮއްޖެހި، އަނެއްކާވެސް ނުރައްކަލާ ދިމާއަށް؟

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުންގެލުޔާއިއެކު މަސްމާރުކޭޓު ތޮއްޖެހުން

ވަން ފޮޓޯ: ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު މާލެ މަސްމާރުކޭޓު އަލުން ހުޅުވާލުން

މަސް މާރުކޭޓު ޑެލިވަރީއަށް ހުޅުވާލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މަސްމާރުކޭޓު ނުހުޅުވި މަސްވިއްކުން ދޯނިތަކުން

4