މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކް

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ޤައުމަށް ބޯމަތިވަމުން އަންނަ ކަޅު ވިލާގަނޑުން ސަލާމަތްވުން

1

އެމްޑީއެންގެ މަގާމެއް ސީޕީ މިހާރު އަދައެއް ނުކުރޭ، ތަހުގީގުގައި ވެސް ބައިވެރިއެއް ނުވޭ: ފުލުހުން

1

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގެ މައްސަލައިގައި ބައެއް މީހުންނަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި

އެހެން ދީންތައް ރާއްޖެ އަޔަނުދިނުމަށް ބަނދެފަހުރި ވާތައް ގެންދަނީ ކަނޑަމުން: އުމަރު

ރަސޫލާގެ ދިފާއުގައި ބަސް ބުނުމަކީ ފިތުނަ އުފެއްދުމެއް ނޫން: އަލީ ޒާހިރު

1

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ދިފާއުކުރައްވާތީ ރައީސް ނަޝީދަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން ސަލަފުން އެދިއްޖެ

2

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރަން ފަންޑުކުރި މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: ޑރ. ޝަހީމު

ހުދުމުހުތާރު މިވީ މާ އަވަހަށް، ބިރު ދައްކައިގެން ވެރިކަން ކުރެވުނު ޒަމާން މާޒީވެ ހިނގައްޖެ: ޑރ. ޖަމީލު

ރައީސް ސޯލިހަށް ޒައިދު: ތިލަފަތް ތިޔައޮތީ އެމްޑީއެންއަށް ބުރަވެފައި، ކޮބާތޯ ކުރެއްވި ހުވާ؟

އިސްލާހަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އަނިޔާއެއް: ޑރ. އިޔާޒު

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އެމްއެންޔޫގެ ލެކްޗަރާއިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އަންގައިފި

1

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީއެންއާ ދެކޮޅަށް ''އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުން''ގެ ނަމުގައި އިލްމުވެރިން ނުކުތުން

6