މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކް

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހި، އިތުބާރު އެބައޮތް: އިމްރާން

2

ޑރ. ޝަހީމުގެ ރައްދު: މަޖިލީހުން ބިރު ދައްކާނެ ކަމެއްނެތް

އެމްޑީއެން ރިޕޯޓުގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުން، ޝަހިންދާގެ މަލާމާތެއް ފުލުހުންނަށް

އޯއައިސީގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް ހުންނަވައިގެން ޑރ. ޝަހީމް ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ކަންކަމާ ބެހޭ މައްސަލަ ބަލަނީ

2

ބިންގާ އެޅުނީ ކައްޗަށް، މިއީ ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރަންވީ ވަގުތު: އާދަމް ޝަރިފު

އިމްރާނަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލިއްޖެ: ނަޝީދު

ދީނުގެ ނަމުގައި މުޅި ރާއްޖެ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއަށްދާން ދޫކޮށްލުމަކީ ބޮޑު ގޯހެއް: ނަޝީދު

2

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގެ ނަހަމަ ބޭނުން ހިފައި، ފިތުނައަށް ހިތްވަރު ދެމުންދޭ: ފުލުހުން

އެމްޑީއެންއަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ހުށަހަޅާނީ އިލްމީ ދިރާސާ ނިމުމުން: ފުލުހުން

2

އެމްޑީއެން ރިޕޯޓުގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުކުރަން މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި

ޑރ. ޖަމީލުގެ އިންޒާރެއް ރައީސް ނަޝީދަށް: މާދަމާވެސް ކޮމިޝަން ހެދޭނެ!

ސަރުކާރުން ދީނާ ހިލާފަށްކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމަކީ ޖެހޭނެ ކަޅު ސިއްކައެއް: ޑރ. އިޔާޒު

5