މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

ކޮވިޑް-19: ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފި

ފީ ދައްކައިގެން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ޕާކުކުރުުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

ޓްރާންސްޕޯޓުން ވަކި ކުރި ނުވަ މުވައްޒަފެއްގެ މަގާމަށް މީހުން ނެގުން މަޑުޖައްސާލަން ޓްރައިބިޔުނަލުން އަމުރުކޮށްފި

ކާނިވާ ސަރަހައްދުން ހުޅުމާލޭގެ ބަސް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވިސްނުންފުޅަކީ މާލޭގައި ހިނގާފައާއި ބައިސްކަލުގައި އުޅުން

1

ކޮންމެ ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ އުޅަނދުގެ އަދަދާއި، ދުއްވޭނެ މުއްދަތު ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅަން ބިލު ހުށަހަޅައިފި

1

ކުށްމަދު މާހައުލެއް ގާއިމު ކުރުމަށް ވެލިދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުނަދޫ އެއާޕޯޓުގައި މާދަމާ ޓްސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސަނީ

ބުރިޖުމަތީގައި ކާރުތަކަކާއި ސައިކަލުތަކެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް

ސްކޫލު ބަންދުތެރޭ ހުރިހާ ގަޑިތަކެއްގައި މާލެ ތެރޭ މުދާ އުފުލުމުގެ ހުއްދަ ޓްރާންސްޕޯޓުން ދީފި

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސް ދިން މައްސަލަ މަޖިލިސް ކޮމިޓީން ބަލަނީ

ގަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި 763 ވެހިކަލެއްގައި ސްޓިކާ ޖަހައިފި

... 8 ...