މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

ކުރާ މަސައްކަތް ނުފެންނަނީ ފޮޓޯ ނަގައި އާންމު ނުކުރާތީކަމަށް ވެދާނެ، މީގެ ފަހުން އެކަން ކުރާނަން: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބައެއް ހިދުމަތްތަކަށް ހަފުތާއަކު ދެ ދުވަހު ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކާނިވާ ސަރަހައްދުން ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުފަހަރު ނަގަން އަންގައިފި

ކޮވިޑް 19: ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް އަދި ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފި

އެމްއެންޑީއެފުން ހުޅުމާލެ ބޭރުގައި އަސްކަރީ ތަމްރީންތަކެއް ހިންގަނީ

ބުރިޖުގައި 24 ގަޑިއިރު މުދާ އުފުލުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

އެއާރޮފްލޮޓް އިން ރަޝިޔާ ރައްޔިތުން ނޫން ބަޔަކު ނުއުފުލަން ނިންމައިފި

ސްކޫލުތައް ހުޅުވެންދެން ހުރިހާ ގަޑިއެއްގައި ވެސް މުދާ އުފުލުމުގެ ހުއްދަ ޓްރާންސްޕޯޓުން ދީފި

ކޮވިޑް 19 : ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި

ޑްރައިވިން ލައިސަންސަށް އަލަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހިދުމަތް ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

މާވަރުލު އެއާޕޯޓަށް ކޮމާޝަލް ފްލައިޓްތައް އޮޕަރޭޓް ކުރުން ފަސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފި

... 7 ...