މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

ގަރާޖުގެ ބަދަލުގައި ރޯޑް ޓެކުހެއް ނަގަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

މެރިޓައިމް އިންޑަސްޓްރީ ތަރައްގީކުރުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ޖޫރިމަނާގެ ބަދަލުގައި މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތްކުރަން އެންގުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ދީ، އެއްގަމުދަތުރުފަތުރުގެ ބިލު ފާސްކޮށްފި

ޝިޕިން އެޖެންސީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ސުކޫލުތައް ހުޅުވެންދެން ހުރިހާ ގަޑިތަކެއްގައިވެސް މުދާ އުފުލޭނެ: ޓްރާންސްޕޯޓް

ކުރީގެ ސްޓާ ސިނަމާ ބިލްޑިންގަށް ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ބަދަލުކޮށްފި

ޝިޕިން އެޖެންޓުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ލާޒިމްކޮށްފި

ސްކޫލްތައް ހުޅުވުމާ ގުޅިގެން، މުދާ އުފުލޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

އައްޑޫ އާއި ކުޅުދުއްފުއްޓާ ދެމެދު މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަނީ

ޓްރެފިކް ގަވައިދާ ހިލާފުވެގެން ނަގާ 750 ރުފިޔާ ކުޑަކުރަން ވަނީ އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައި: ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

ރާއްޖޭގެ ދަތުރު ފަތުރާބެހޭ ގާނޫނުގެ ބިލު ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާނެ: ޕްލޭނިން

އެއްގަރާޖަށް ގިނަ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުން އޮތް: ނަހުލާ

6 ...