މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ ސްޓިކާ އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

ފްލައިން ސްކޫލުން ދަރިވަރުންތަކެއް ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކުރަން އަންގައިފި

ޝިޕިން އެޖެންސީގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ފީ ނަގާތީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ޝިޕިން އެޖެންސީއާ ބަހޭ ގަވައިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ވެހިކަލްތައް އަރައި ރީތި ހުޅުމާލެ ހިފައިފި

1

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ކޮންޖެކްޝަން ޗާޖު ނެގުމަށް މެންބަރު މީކާއީލް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި- ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުމަށް 53 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

ވެހިކަލް އެތެރެކުރާ މިންވަރު ލިމިޓް ކުރުމަށް ހާއްސަ ގާނޫނެއް އެކުލަވައިލަނީ

2

މާލޭގައި މަލްޓި ސްޓޯރީ ޕާކިން އިމާރާތްތަކެއް ހަދަނީ، ފުރަތަމަ އިމާރާތް ހީނާމާގޭ ބިމުގައި

ވަން ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޝިޕިން އެޖެންޓުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ލާޒިމްކޮށް ހެދި ގަވާއިދު އުވާލައިފި

ގަރާޖުގެ ބަދަލުގައި ރޯޑް ޓެކުހެއް ނަގަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

5 ...