މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވެހިކަލް ދުއްވައިގެން ކުރި ޖޫރިމަނާތަކަށް ލުއިދޭން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަށް

1

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އުވާލަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އުވާލައި މުވައްޒަފުންނާއި ތަކެތި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކުރަން މަޖިލީހަށް

ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ ބާރުތައް ދޭނީ މިނިސްޓްރީއަށް، ނަހުލާއަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބަ އޮތް: ރައީސް

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ލިޔެކިޔުން ފޯޖުކުރި މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަވެ ފުލުހުންނަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި: ރައީސް

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގައި މައްސަލަތަކެއް އެބައުޅޭ، ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އުވާލަން ފޮނުވައިފިން: ރައީސް

3

އާސިމް އާއި އިމްރާން މަރުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމްޕީއެލް އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަށް

ވެހިކަލް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެނީ ބާއްވާނެ ގަރާޖެއް އޮތްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހު: ޓްރާންސްޕޯޓް

ގްރޭޓާ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ޓެކްސީ ދަތުރު ކުރެވޭނެ އާ އަގުތައް އިއުލާނުކޮށްފި

4

ކަޅު ބިއްލޫރި ޖެހި ޓެކްސީތަކުގެ ބިއްލޫރި ބަދަލުކުރަން އަންގައިފި

ސާމީ އަގީލަށް ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިނުވާނެ ކަމަށްބުނެ ސީއެސްސީއަށް ޕެޓިޝަނެއް

ސްކޫލް ގަޑީގައި އެ ސަރައްހައްދުތަކުގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކޮށް، ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

4 ...