މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

މާލޭގައި ހުރި އިލެކްޓްރޯނިކް ޕާކިންގް ސިސްޓަމްތައް ނަގައި ޕާކިން ޒޯންތަކަށް ބަދަލުކުރަންފަށައިފި

އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެކެއްގެ މޫނުމަތި ޒަހަމްވެ، އެނަކަކުގެ ބޯ ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

ޕާކުކުރާނެ ޖާގަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހެދިއްޖެ، ފުލުހުން ސްޓިކާ ޖަހާ މައްސަލަ ބަލާނަން: ރައީސް

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ހިދުމަތްތަކަށް ނަމްބަރު ދޫކުރާ އުސޫލަށް އާންމުންނަށް ފަސޭހަ ބަދަލުތަކެއް

ޕާކުކުރާނެ ތަން ހަމަނުޖައްސައި ފިޔަވަޅު އަޅާތީ މިނިސްޓަރު ނަހުލާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ލ. ލިންކް ރޯޑްގައި ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

ޑިކީގައި ހުރި ލަގެޖު ނުބާލައި ދިޔަ ޓެކްސީއަކުން އަލުން އެ ލަގެޖު ދިނުމަށް އިތުރު 100 ރުފިޔާ ޗާޖުކޮށްފި

މިމަހު ހިނގި ބޮޑު ތިން އެކްސިޑެންޓެއްގައި އިހުމާލުވި ތިންފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅައިފި

ބުރިޖު ހައިވޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، މިފަހަރުވެސް މަގުދެބައިތައް ފުނޑުފުނޑު

1

ފަތްޖެހި ގޮނޑީގައި މީހުން ބައިތިއްބައިގެން ދަތުރުކުރި އުޅަނދެއް ޓްރާންސްޕޯޓުން ހޯދަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ރޯޑް ސޭފްޓީ ކެމްޕޭން ފެށުން

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްގެން އިސްޓިކާ ޖަހައިގެން އަރާ ޖޫރިމަނާ، ހަފްތާއަކު ދޮޅުލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް

... 12