މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

އަގު ކުޑައެއް ނޫން، ޑްރައިވަރުން މުޒާހަރާކުރިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވިޔަކަ ނުދޭނަން: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

8

އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ތަންފީޒު ކުރާނަން، ގަވައިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޓްރާންސްޕޯޓް

3

މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ 460 ވެހިކަލެއްގައި ސްޓިކާ ޖަހައިފި

ޓެކްސީ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޕްރައިވެޓް ކާރުތަކަށް ވެސް ޓެކްސީ ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓްރީ

މާލެއާއި ހުޅުލެ، އަދި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ޓެކްސީ ކުރެވޭނެ އަގުތައް ކަނޑައަޅައިފި

އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން ހަވީރު، އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ

ޕާކިންގް މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބޭނީ ވެހިކަލް ލިމިޓް ކޮށްގެން: ޝަމާއު

350 ކިލޯގެ ޕިކަޕަށް 24 ގަޑިއިރު މުދާ އުފުލޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި

ލައިންސަންސާ ގުޅޭ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރ ނަހުލާ

ޓެކްސީ މީޓަރު ހަރުކޮށްދިނުމަށް ލަންކާ ތިން ކުންފުންޏާއެކު ފަސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި

މާލޭގައި ހުރި އިލެކްޓްރޯނިކް ޕާކިންގް ސިސްޓަމްތައް ނަގައި ޕާކިން ޒޯންތަކަށް ބަދަލުކުރަންފަށައިފި

... 11