ޕޮލިސް

ސިރު އާޓްސްގެ ސިރުހާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ފުލުހުން ހިންގާ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ދަށުން ނޫސްވެރިޔާ ލަޔާލް ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ފުލުހުން ވަދެއްޖެ

1

ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް މަދު: ޕޮލިސް

ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި މީހުންނަށް އިންޒާރުދޭ މައްސަލަތައް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި

މުލީގައި ފާމަސިސްޓަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އިންޑިއާ ރައްޔިތަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އާސާރީ ތަންތަނުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

"ރައީސް ޔާމީން ހާޒިރުކުރީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލޯންޑާކޮށް، ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރުމަށް"

ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރު މީހަކު ހޯދަނީ

ހަތަރު ގަޑިއިރަށްފަހު ރައީސް ޔާމީން ފުލުސް އޮފީހުން ނުކުމެވަޑައިގެންފި

ބުރިޖުގައި ސްޕީޑު ކެމެރާ ހަރުކޮށް، ގަވައިދާ ހިލާފުވާ މީހުންގެ ފޯނަށް އެސްއެމްއެސް ލިބޭ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރަނީ!

ރައީސް ޔާމީން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

1

ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނަކަށް މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް މިއަދު ބަންދުކުރަނީ

... 428 ...