ޕޮލިސް

އައްޑުއަށް ކަނޑުމަގުން އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުން އަތުލައިގަނެފި

ހައިވޭގައި ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލުނުވެގެން ގޮސް ތޮށިގަނޑުގައި ޖެހި މީހަކު ސީރިއަސް ހާލުގައި

މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ ގެއަކުން ކުޑަކުއްޖެއް ވެއްޓި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބި ފަރުވާދެނީ

މާމެންދޫ ކޯޓު ފަޅާލައި 13000އަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

އެލައިޑުގެ ފަރާތުން "މަށަށް އެނގިއްޖެ" ކެމްޕެއިން ތައާރަފްކޮށްފި

ދެ ސައިކަލު ޖެހި ސެނެހިޔާ ކައިރީ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އައި ފޯނު ވިއްކާމަށްބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނަގަމުންދާ ދެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި

ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ދެ މައްސަލައެއްގައި ތިން މީހަކު ހޯދަނީ

މަކުނުދޫ ވިލުތެރެއިން ހިފި ހަރުފަ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

މަރުތަކާއި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް މަދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ދަންޖެހިގެން ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

... 410 ...