ޕޮލިސް

މަކުނުދޫ ވިލުތެރެއިން ހިފި ހަރުފަ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

މަރުތަކާއި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް މަދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ދަންޖެހިގެން ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ވަޅިން ބިރުދައްކައިގެން ފިހާރައަކުން ފޭރުނު ފައިސާތަކާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީނާއި އަދީބުގެ މަނީލޯންޑްރީން މައްސަލަތަކެއް އޭޖީން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށާއި ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި

ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ގަޔަށް ކުޅުޖަހައި ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މާކުރަތުގައި ތިޖޫރިތައް ފަޅާލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި

ބެލްޖިއަމުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތިތަކެއް ހިފަހައްޓައިފި

ނާޖާއިޒުކޮށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ނަތީޖާގެ އަސަރު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި އެބަހުރި: އިމްރާން

ކާށިދޫ ވަލުތެރޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ތިނަދޫން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ހައިވޭގައި ހަރުކުރަން 77 ކެމެރާ ހޯދަނީ

... 409 ...