ޕޮލިސް

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއެކު ގެއަކުން އަށް ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފޮލިސް މީޑިއާ ހެޑާ ގުޅޭގޮތުން ވަގުތު ނޫހުގައި ޝާއިއުކުރި ލިޔުންތަކެއްގެ މައްސަލަ މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބަލަނީ

ކާރެއްގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރަންތިބި ތިން ބިދޭސީން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްނޯކްލިންގ އަށްގޮސް އުޅުން ފަތުރުވެރިއަކު ޑިންގީއެއްގައި ޖެހި ޒަހަމް ވެއްޖެ

ދަގަނޑު ފިލައެއް ވެއްޓި މީހެއްގެ ފައިގެ އިނގިލިތައް ބުރިވެއްޖެ

މަހިބަދޫ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ފުރަގަސް ފަރާތަށްލައިގެން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަގު ހުރަސްކުރަން އުޅުނު މީހެއްގެ ފަޔަށް ޓެކްސީއެއް އަރައި، އިނގިލީގެ ބައެއް ވަކިވެއްޖެ

ލ އަތޮޅު ލިންކް ރޯޑުގައި ހިނގި އެކްސިޑެއްޓެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

ހަދަމުންދާ ގެއެއްގެ ތިންވަނަ ބުރިން ބިއްލޫރި ކުޑަދޮރެއް ވެއްޓިއްޖެ

ތިމަރަފުށީގައި ވޭނަކުން ޖެހި އަންހެނަކު ޒަހަމްވެ މާލެ ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަނީ

1
... 399 ...