ޕޮލިސް

ސިމާދުގެ މަރުގެ ތުހުމަތު ހަރުގެ ބަލަހައްޓާ މީހާއަށް، ރިޕޯޓުކުރީވެސް އޭނާ: ޕޮލިސް

ޝައްފާން އާއި އާގިލްގެ މަރަކީ ބަދަލުހިފުމެއް: ފުލުހުން

1

ފޭރުން ގިނަވަމުންދާތީ ބޭންކަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުގެ ފައިސާ ގެންދާއިރު ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

2

މާފަންނުގައި ސައިކަލު ތަކެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައިހުރި މީހެއް ގޮޅީގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެ

ފޯނެއް ފޭރިގަނެގެންދިޔަ ކުއްޖަކު އަތުލައިގެންފި

ހިތަދޫ ގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެމީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަޕޯޓަރުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެ

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 111 ގްރާމުގެ އެކްސްޓެސީ އަތުލައިގެންފި

ރައީސް ސޯލިހު، ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކާރަކުން ޖެހި ހައިވޭގައި ޖަހާފައި ހުރި ޑިވައިޑަރުތައް ހަލާކުވެއްޖެ

... 398 ...