ޕޮލިސް

ވަން ފޮޓޯ: މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކު ކުރަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގަތް އިރާންގެ ބޯޓު

މާލޭ ކޮމާޝަލް ބަނދަރާ ދިމާ ކަނޑުމަތިން ބޯޓަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

މާރުކޭޓު ކައިރިން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނެއްގެ ބޮލަށް ގޯނިމަހައި ހޮޅިދަނޑިއެއްގައި އެއްސި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

3

ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެމީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދެފި

ބުރިޖުގައި ސައިކަލެއް ކާރެއްގައި ޖެހި ކަހާލައިގެން ގޮސް އެހެން އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ލޯކަލްމާރުކޭޓު ސަރަޙައްދުން ހޮވި ފައިސާތަކެއްގެ ވެރިފަރާތް ފުލުހުން ހޯދަނީ

ފަނަރަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިއްސި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަސް ދަށުވެ މަރުވި މީހާގެ ހަށިގަނޑު ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

ތިމަރަފުށީގައި ވޭނަކުން ޖެހި އަނިޔާވި މީހާއަށް ލަންކާގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިހެއި ދަރިފުޅު ނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެމީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

... 396 ...