ޕޮލިސް

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

ކުށް މަދުކުރުމަށް މަނަދޫގައި ފުލުހުންގެ ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ފަށައިފި

ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ޑެސްކެއް ގާއިމުކުރަނީ

ފަސްދޮޅަސް ފަސް އަހަރު މީހެއްގެ ރޭޕްގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައެއްނެތް: ޕޮލިސް

ކޭބަލް ވަޅުލަން ހުކުރު މިސްކިތު ހަރިންމަ ފާރު ތަޅައިލި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި

ބަންގްލަދޭޝް އިން މާލެ އައި މީހެއްގެ އަތުން ތިން ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

މާފުށީ ޖަލަށް އާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޝެއިޚް ޒައިދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

2

ދިއްފުށީ ކައިރިއަށް މޫދަށް އެރި އުޅުނު ދެ ފަތުރުވެރީން މަރުވެއްޖެ

ހަތްކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި ޝާންޓޭ ދޫކޮށްލައިފި

2

މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ދިޔަ ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި ދެމީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

މާލޭން ވެސް މަރުވެފައި އޮތް ޒުވާނަކު ފެނިއްޖެ

... 396 ...