ޕޮލިސް

ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒް ކުރުުމުގެ އިތުރު އަމުރެއް އެބައޮތް ކަމަށް ބުނަން ފަށައިފި

ކުކުޅު ބިހާއި މަސްދަޅު ހުސްކުރި ފޮށީގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރާފުޅިތަކާއެކު މާލެއިން ޓެކްސީއެއް އަތުލައިގެންފި

2

ސައިކަލެއްގައި ޓެކްސީ ޖެހުމުން ފިލި ޑްރައިވަރެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި

އިމާރާތެއްގެ މަތިން 15 ފޫޓު ދިގު ދަގަނޑު ހޮޅިއެއް ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން އެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވައިފި

ފުލުހުންނަށް ފޯރުވާފައިވާ ނުފޫޒުތަކުގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ ބަދަހި ސަފުތަކަށް ވަނީ އަސަރުކޮށްފައި: އިމްރާން

25 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ ފުލުހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

މި ވެރިކަމުގައި ފުލުހުންނަކީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ ބައެއް ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން: ރައީސް

"މުޖުތަމައުގެ އަމާންކަން ފުރިހަމަގޮތުގައި ދެމެހެއްޓޭނީ ކުށްކުރުމުގެ ކުރީން ކުށްވެރިޔާ ހުއްޓުވައިގެން"

"ސިޔާސީ ނުފޫޒުގައި ޖެހުމާއި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ހިންގުމަކީ ފުލުހުންގެ އިތުބާރު ގެއްލޭ މައިގަނޑު ސަބަބުތައް"

ތަހުގީގު ބިނާކުރަން ވާނީ ކުށްވެރިޔާ ސަލާމަތް ނުވެވޭނެ ގޮތަށް، އަދި ކުށް ނުކުރާ މީހާ ކުށްވެރިނުވާ ގޮތަށް: ރައީސް

ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުތައް މިހާރަށް ވުރެ، އެތައް ގުނައެއް އަވަސް ކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

... 395 ...