ޕޮލިސް

ހިތަދޫގައި ފިހާރައަކުން ފޯނުތަކެއް ވަގަށްނެގި މައްސަލައެއްގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރޯވި މަތިވެރީ ގެސްޓްހައުސްގެ ކޮޓަރިއަކުން ބަނގުރާފުޅި ފެނިފައިވޭ: ޕޮލިސް

ޗެކް ޕޮއިންޓަކުން މަޑުކުރަން އެނގުމުން ވެސް މަޑުނުކުރި ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ

އިންތިހާބުގައި ފުލުހުން ދެއްކި ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް އަށް ފަހުރުވެރިވަން: ސީޕީ

ވޯޓް ކަރުދާސްކޮޅު ފޮޓޯ ނެގި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ފޭދޫ ގެއަކުން ސައިކަލެއް ނެރެ، ސައިކަލުގައި ރޯކޮށްލައިފި

ފުލުހުންނަށް ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭ އެކްސިޑެންޓުވި ދެމީހަކު އަތުލައިގެންފި

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަރަންޓު ސާމާނުތަކަކާއެކު ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވަށިގަނޑަށް ކުޑަ ކުއްޖާ ލައިގެން ދުއްވާ ވީޑިއޯގައި ވަނީ ފުލުހެއް: ޕޮލިސް

ކުޑަ ކުއްޖަކު ސައިކަލު ވަށިގަނޑަށް ލައިގެން ރިންގް ރޯޑުގައި ދުއްވާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ!

ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓަށް އޮންލައިންކޮށް އެދެވޭ ޕޯޓަލް އެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި

މަތިވެރި ގެސްޓް ހައުސްއަކުން 70 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަނގުރާ ފުޅި އަތުލައިގަނެ، ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1
... 394 ...