ޕޮލިސް

އަނބުރައިގަނެގެން ސައިކަލުން ވެއްޓި، މީހެއްގެ ބޯ ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

48 ދަޅު ބަނގުރަލާއެކު ހުޅުމާލެއިން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓްރެފިކްގެ ބޮޑެތި ތިން މައްސަލައެއްގައި ތިން މީހަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ޕިކަޕަކާއި ސައިކަލެއްޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެމީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ޕާކު ކޮށްފައި އޮތް ޕިކަޕެއްގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަޚަމްވި ދެ ޒުވާނަކަށް ފަރުވާދެނީ

ރޭ އަަންހެނަކު ރޭޕް ކުރަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

މާމިގިލީގައި ޕިކަޕެއްގައި ރޯވެ، ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރަން އުޅުނު ހަތަރު ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން ދެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓެކްސީއަކަށް ގެއްލުނު 1000 ޕައުންޑުގެ ޑައިވިންގ ކޮމްޕިއުޓަރެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި

މުލަކު ބޯޓު ޔާޑުގައި ރޯވެއްޖެ

އެރިޔަދޫގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

އެރިޔަދޫގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުންދަނީ

... 393 ...