ޕޮލިސް

ރާއްޖެ އައި ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން ތިން މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮކެއިން އަތުލައިގެންފި

އާއިލާއަށް ފިލައިގެން އުޅޭ ދެ ކުދިން ފޮރުވައިގެން އުޅެނިކޮށް ހޯދައިފި

ޑރ. އިޔާޒުގެ ސުވާލެއް ޖުޑިޝަރީއަށް: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ހައްޔަރުގައި ބެހެއްޓުމުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކު؟

މައްސަަލަ ހައްލު ކުރެވޭނީ މުދާ ނަގައި މަރުގެ އަދަބުދީގެން: އުމަރު

ފަޅުރަށެއްގައި ވަޅުލާފައި ހުރި 150 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

1

ކްލަބުމެޑް ކަންޏަށް އައިސް އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި

ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން ފޯނެއް ފޭރިގަތް ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި އޮތް ބޯޓެއްގެ ކެރޭނު ވެއްޓި ގެއްލުންވެއްޖެ

ގަމުގައި އަލިފާން ރޯވި ގޭގެ މީހުންނަށް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިދިން ގެއަށް މީހުން ބަދަލުކޮށްފި

ލ. ގަމުތުނޑީ ގެއެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

އެކްސިޑެންޓުވި ކާރެއް ކޮންޓްރޯލު ނުވެގެން ގޮސް ސެންޓްރަލް ޕާކުތެރެއަށް ވަދެ، ޒަޚަމްވި ދެމީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

... 345 ...