ޕޮލިސް

މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ދިޔަ ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި ދެމީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

މާލޭން ވެސް މަރުވެފައި އޮތް ޒުވާނަކު ފެނިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މަރުވި ޒުވާން އަންހެންކުއްޖެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި

ބާރަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކާރެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓުވެ ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އާނިޔާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގައިފި

ތަޙްޤީޤުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަހުރި: އެކްޓިން ސީޕީ

މާލޭގައި އަނިޔާވެރިކޮށް ބުޅާ މަރަމުންދާ ދިއުން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުންނަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

ސިރު އާޓްސްގެ ސިރުހާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ފުލުހުން ހިންގާ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ދަށުން ނޫސްވެރިޔާ ލަޔާލް ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ފުލުހުން ވަދެއްޖެ

1

ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް މަދު: ޕޮލިސް

ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި މީހުންނަށް އިންޒާރުދޭ މައްސަލަތައް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި

މުލީގައި ފާމަސިސްޓަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އިންޑިއާ ރައްޔިތަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

... 334 ...