މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

ޑޮލަރު ގަންނަން ލިބޭ އަގު ކުޑަކުރުމަށް މަނިޓަރީ ގަވައިދު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޮންޑޭ ގޮވާލައިފި

1

ވަގުތުން ބޭނުންކުރެވޭ ރިޒާވް ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު މަހު ދަށަށް، އިންޓަނޭޝަނަލް ރިޒާވް މައްޗަށް

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް (19 މާޗް 2020)

ވަން ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)

ބީއެމްއެލް "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީގައި ކިހާދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހުޅުވައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހާފަށްވުރެ ވުރެ މިއަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ 329.8 ރުފިޔާ އިތުރުވެއްޖެ

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ އަސްލު ބައިވެރިން އަދިވެސް ތިބީ މަގާމުތަކުގައި: ނަސީރު

ކުރިން ހިންގި ބީސީސީއައި ގައި ހުރި ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު ފުރުސަތެއް!

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅޭ އެފްއައިޔޫގެ މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި

އެއާޕޯޓް ފަންޑުގައި 100 މިލިއަން ޑޮލަރު، އެމްއެމްއޭ ރިޒާވްގައި 700 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުންނާނެ : ރައީސް ޔާމީން

1

"އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގައި އެމްއެމްއޭ ނުވަތަ ބީއެމްއެލްގެ ބޭފުޅެއްގެ އަތެއްވާކަން އެނގޭނީ ތަހުގީގަށް ފަހު"

ވާޗުއަލް ކަރަންސީ ގަނެވިއްކުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން މަނާކަމެއް: އެމްއެމްއޭ