ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019

އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތަކީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް 87 ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން: ރޮޒައިނާ

1

އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވެ، އަހުދާއި ހުވަޔާއި ޝަރުތު އުވާލުމަކީ މުސްލިމުންނަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫން: ޝެއިޛް ޒައިދު

2

މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތައް ބަހާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެމްޑީޕީން ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވާނެ: ހަސަން ލަތީފް

3

ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނުދެވެންޏާ އެމްޑީޕީއަށް 87 ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނެ: ރޮޒެއިނާ

2

އެމްޑީޕީން 87 ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރުމަށް ތާއީދުކުރަން: ރައީސް ނަޝީދު

1

60 ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ގައުމީ މަޖިލީހަށް ލިސްޓު ފޮނުވައިފި

މަޖިިސް އިންތިޚާބު 2019: އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާނެ ދާއިރާތައް މިރޭ ކަނޑައަޅަނީ

ކޯލިޝަން ގުޅިގެން 45 ދާއިރާއަށް، ވަކީން 42 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެވޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް ނަޝީދު އެމްޕީ ނާޒިމްގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވައިދެއްވައިފި

މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ މެދު ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސް ނުވެވޭކަން ލީޑަރުންގެ ވާހަކަތަކުން އެނގިއްޖެ

... 46 »