ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019

ހަ ވޯޓް ފޮއްޓެއްގެ ސެކިއުރިޓީ އުރަ 3 ކަނޑަން އިލެކްޝަނުން ނިންމައިފި

މާމިގިލީ ތިން ފޮށީގެ ބާތިލު ވޯޓުތައް އަލުން ގުނަން ނިންމައިފި

1

މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަކަމަކަށް ބައެއް މިނިސްޓަރުންގެ ނޯ ކޮންފިޑަންސް ވޯޓަށް އަހާނަން: ޖާބިރު

2

އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި: ނަޝީދު

އަޅުގަނޑުމެން ބަލިވީ ބައިމަދުވެގެނެއް ނޫން، ބައިބައިވެގެން: އުމަރު

11

އިންތިހާބާ ގުޅިގެން 21 ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅި : އިލެކްޝަންސް

5

އިންތިހާބަށް ނުފޫޒެއް ނެތް، ދުރާލައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން މުހިއްމު : ބައިނަލްއަގުވާމީ އޮބްޒާވަރުން

އިންތިހާބުގައި ފުލުހުން ދެއްކި ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް އަށް ފަހުރުވެރިވަން: ސީޕީ

ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން 46 މެންބަރަކަށް ނާކާމިޔާބީ

2

އެންމެ މަތީ ޕަސެންޓުގެ ވޯޓުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަސް ކެންޑިޑޭޓުން

3

ވަން ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު 2019ގެ ވޯޓުލުން

ވަން ފޮޓޯ : އެމްޑީޕީން މަޖިލިސް އިންތިހާބު 2019ގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުން

2 ...