ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އިބްރާހީމް އަލީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ކޯޓު އަމުރު ނެރެފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަލިބޭ ދެ ޝަރުތަކަށް އަމަލުކުރުން ފަސް ކުރަން މެންބަރު ނާޒިމް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ޕީޖީ އެދެނީ ދައުވާކުރަން ބަންދުކުރާ މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުުރުމުގެ ބާރު ޕީޖީއަށް ލިބުމަށް: ނަޝީދު

މިހާލަތުގައި، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން ޕީޖީއަށް އިތުރުބާރުތަކެއް ދޭން ހިމަނައިގެން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މިހާލަތުގައި، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން ޕީޖީއަށް އިތުރުބާރުތަކެއް ދޭން ހުށަހަޅައިފި

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަމުރު ހަވާލުކުރުމުގެ ހިދުމަތް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ވެބް ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މާދަމާ ފަށަނީ

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން ޣަނީ މިއަދު ވަކިކުރަނީ

ޕީޖީ ކަމަށް ޝަމީމު އައްޔަންކުރަން ކޮމިޓީން ރުހުން ދީފި

ޣަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުުން ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ނިންމައި މަޖިލިސް ތަޅުމަށް

މުސްތަގިއްލު މަގާމުތަކުން މީހުން ދުރުކުރުމަކީ ވަކިން އެޖެންޑާނުކޮށް ގޮތް ނިންމޭ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު ކަމެއް: ބިޝާމް

« 1