ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީ

ކޯޓުތަކަކީ ޖޭއެސްސީ އަދި ކޮމިޓީއަކުން ހިންގާ ތަންތަނަށް ހެދޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ނިޒާމު ޕެރަލައިޒްކޮށް، ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރު ދެއްކުމަކީ ދައުލަތުގެ އަސާސްތަކަށް ދެވޭ ހަމަލާއެއް: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ޖޭއެސްސީއަށް ހުރަސް އަޅާ ކަމަށް ބުނެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް

ސުޕްރީމްކޯޓު ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަޒްމިރަލްދާ އާއި ޝުޖޫން އައްޔަން ކުރުމާމެދު މަޖިލީހުން މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ފަނޑިޔާރު ދީދީ، މަގާމުން ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ފަނޑިޔާރު ދީދީ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނާ ހިލާފަށް 17 ކަމެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައިފި

ކޮމިޓީތަކަށް ހާޒިރު ކުރުމުގެ ކުރިން ތައްޔާރުވާން ފަސް ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދެނީ

ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީ ލައިވް ކުރުމުން އާދަމް ޝަރީފް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ޑްރަގް ފަރުވާއަށް ގޮތެއް ނުނިމި 277 މީހުން، ފަރުވާނުދެވި 800 މީހުން އެބަތިބި: ޕީޖީ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

އެކެއް ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ބާތިލް ކުރަން ސޮއިކުރެއްވި ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅައިފި

« 1