Close

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ކަންކަން އަވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ: ނަޝީދު

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޖާގަ ދޭން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ރަނގަޅު: އޮޑިޓަރު ޖެނެރަލް

2

ޓާމިނަލުން 31،000 އަކަފޫޓު ދޭން އޮތީ އެއްބަސްވެފައި، ހިލާފުވާނަމަ އިންވެސްޓަރުން ކަންބޮޑުވާނެ: ޓީއެމްއޭ

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ލައުންޖުތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

މޫދަށް ވެއްޓުނު ޗައިނާ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްދިން ޒުވާނަކަށް އެތައް ތައުރީފެއް

1

އެމްއޭސީއެލް އަށް ސީއީއޯއެއް ހޯދަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި

ޓީއެމްއޭއަށް ޓާމިނަލް ދިނުމާއި، ދެ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި ގާސިމް ރައީސަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ލީކުކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބޮޑެތި އޮޅުންތަކެއް އެބަހުރި: ޓީއެމްއޭ

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މައްސަލައެއްގައި ދެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

އެއާޕޯޓް ޓެކްސީ ކިޔު ކައިރިއަށް އެއާޕޯޓު ފެރީ ބަދަލުކޮށްފި

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހިންގަން އެހެން ބަޔަކަށް ދިނުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރު ކަމެއް ނޫން: އަލީ ހުސެއިން

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އެބަ ލިބޭ، އެކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޔައުގޫބު

... 22