ލޮކްޑައުން

ބޯޑަރު ހުޅުވާލާއިރު، އެއާޕޯޓް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް، އެސްއޯއީ ކޮމިޓީީގެ މެންބަރުން ޒިޔާރަތް ކުރަނީ

ކޮވިޑް ޓެސްޓަށް ސާމްޕަލް ދޭން ދެކޮޅު ހެދި ދެމީހެއްގެ ސާޕަލް ނެގުމުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދިނީ މަދުބަޔަކަށް، ޕްރޯސެސް ވަރަށް ސްލޯ: އާދަމް ޝަރީފް

ކުރިޔަށް އޮތީ ދަތި ދުވަސްތަކެއް، ރައްޔިތުން އެކަމަށް ވިސްނައިގެން ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށްދެއްވާ!

މި އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހައެއްކަ ލައްކަ ޓޫރިސްޓުން އަންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ: ރައީސް

މި ހާލަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު އެހީތެރިކަން ދެވޭތޯ މި އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ރައީސް

ލޮކްޑައުންގައި ގިނަ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރީ އެއްފަހަރު ނޫނީ ދެފަހަރު، އެކަކު 28 ފަހަރު ޖޫރިމަނާ ކުރި: ޕޮލިސް

ޓޫރިޒަމް އަލުން ފަށާ ދުވަސް ރައީސް މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވާނެ: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

ކޮވިޑު 19ގެ ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ޔޫއޭއީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަަރަށް އަރުވައިފި

މާލޭން އާންމުކޮށް އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި މި ހަފުތާގައި އިއުލާނުކުރަނީ

"ރައްކާތެރިކަމާ އެކު އުޅުން ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ތެރެޔަށް ވަދެއްޖެ، ބޮޑު ޕީކެއް ދެން އަންނާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ"

ދަތްދޮޅި ދަށަށް މާސްކު އެލުވައިލައިގެން އުޅުމަކީ ރައްކާތެރި ގޮތެއް ނޫން: ޑރ. އަފްޒަލް

... 9 ...