Close

ލޮކްޑައުން

އެސްޓީއޯ އީސްޓޯރުގެ ޑެލިވަރީ ވީހާވެސް އަވަސް ކުރެވޭތޯ މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: އަމްރު

ކޮވިޑް ޖެހިފައި ހުއްޓައި މާލޭން ފެނުނު މީހާއާ ގުޅުން ހުރި އިތުރު 11 ތަނެއް ކަރަންޓީނުކޮށްފި

މޮނީޓަރިންގައި ހުރި ގެތަކުން ބޭރަށް ކުނި ނެރޭކަށް ނުޖެހޭނެ، އެގެތަކުން ރައްކާތެެރިކަމާއެކު ކުނި ނަގައިދޭނަން: ވެމްކޯ

ވިލާ ހަކަތައިން މިއަދު 02:00 އިން ފެށިގެން ގޭގެއަށް ގޭސް ޑެލިވާ ކޮށްދެނީ

މިހާލަތުގައި މާބަނޑު މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ކަންކަން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި: ޑރ. އަސީލް

ޔޫއޭއީއަށް ފޮނުވާ ކެއާ ޕެކޭޖުތައް ބަލައިގަތުން މެދު ކަނޑާލައިފި

ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ފަސޭހައިން ހޯދުމަށް ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކުން ވެމްކޯގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދިއްޖެ

އުކާލާން ބޭނުންވާ ކުނި ކޮންމެ ދުވަހެއްްގެ 12:00 އިން 2:00އަށް ބޭރަށް ނެރުމަށް ވެމްކޯއިން އެދިއްޖެ

ލޮކްޑައުންގެ ވަގުތުގައި ފިއުލް ސަޕްލައިގެ ދެ ތަނަކުން ހިދުމަތް ލިބޭނެ

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ހިދުމަތް މިއަދު ހެނދުނު 09:00 އިން ރޭގަނޑު 08:30 އަށް ލިބޭނެ

މާލެ ތެރޭން ދެވަނައަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ ފުރަތަމަ ޖެހުނު މީހާގެ ދެއަހަރުގެ ދަރިފުޅު

ލޮކްޑައުންއާ ގުޅިގެން އޮންލައިން ކުލިނިކުތަކެއްގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

... 75