ލޮކްޑައުން

މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވި އެކަކީ ދެދަރީން ގޮވައިގެން ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މާބަނޑު އަންހެނެއް، އެއްދަރިވެސް ޕޮޒިޓިވް

2

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފިހާރަތަކަށް އެސްޓީއޯއިން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ޑެލިވާ ކޮށްދޭން ފަށައިފި

ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އިންތިޒާމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނުނެގުމަށް ވެމްކޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މުދަލާއި ފެން އެރުވުން ފަދަ ބޭނުންތަކަށް ދޯނި ފަހަރު ކައިރި ކުރަންވީ ނޯތު ހާބަރަށް: ފުލުހުން

މާލެއާއި ރިސޯޓުތަކުގައި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ މުއްދަތު މިމަހުގެ 30ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

މާލެއިން 14 ވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މާލެއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހި އަދަދު 13 އަށް

ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް 300 އަށްވުރެ ގިނަ ވޮލަންޓިއަރުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ލޯކަލް މާރުކޭޓު ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި

1

ޑޮކްޓަރުންގެ ދުވަހު ޑޮކްޓަރުން، ލޯބިވާ އަނބިދަރީން ދޫކޮށް އަރާމެއް ނެތި ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ހިދުމަތުގައި

1

ވަން ފޮޓޯ: މާލެ ސިޓީ ލޮކްޑައުންގައި

ކޮވިޑު ޖެހިފައިވާ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު މާލެއިން ފެނި އަދަދު 12 އަށް

... 72