ލޮކްޑައުން

ކޮވިޑްގެ ބޮޑު ސުވާލު، މާލެއަށް ބަލި ގެނައީ ކާކު؟ އެމީހާ ކޮބާ؟

15

ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތައް މި ދެދުވަހު ދޭނީ އޮންލައިންކޮށް، ބުރާންޗުތައް ބަންދުވާނެ

ކޮންމެ ތިން ދުވަހަކުން އެއް ދުވަހު މާލޭގެ ކޮންމެ ގެއަކުން އެކަކަށް އެއްގަޑިއިރަށް ނުކުމެވޭނެ: ފުލުހުން

ޒަރޫރީ ބޭނުމަކަށް ބޭރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަދޭއިރު ދެވޭނެ ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅަނީ

ޒަރޫރީ ހިދުމަތްތައް އެކަނި ދިނުމަށް މާދަމާ އާއި ހޯމަ ދުވަހު އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނެ

މިހާތަނަށް ބަލާއިރު ބަލި ޖެހިގެން ފެންނަ މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި: ޑރ. އަފްޒަލް

1

ޑެލިވަރީ ކުރަން އަންނަ މީހާއާ ވެސް އެކަށީގެންވާ ގައިދުރުކަން ބަހައްޓަން އިސްކަން ދެއްވާ!: ޑރ. އަފްޒަލް

ލޮކްޑައުންގެ ދުވަސްވަރު ރައްޔިތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދީފި ނަމަ ބަލި ޖެހޭ އަދަދު ދަށް ކުރެވޭނެ: ޑރ. އަފްޒަލް

މާސްކް އަަޅައި އަންގި ލައްވައިގެން، ގައިދުރުކޮށް ތިބެ ގޭގެ ތިރީބުރިޔާއި ހަމަޔަށް ޑެލިވަރީކުރަން އަންގައިފި

މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވި އެކަކީ ދެދަރީން ގޮވައިގެން ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މާބަނޑު އަންހެނެއް، އެއްދަރިވެސް ޕޮޒިޓިވް

2

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފިހާރަތަކަށް އެސްޓީއޯއިން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ޑެލިވާ ކޮށްދޭން ފަށައިފި

ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އިންތިޒާމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނުނެގުމަށް ވެމްކޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

... 71