ލޮކްޑައުން

ގައިދީންނަށާއި ބަންދުމީހުންނަށް، އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ލޮކްޑައުންގައި ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިއެއް ނުވާނަން، ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން

ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗް ތެރޭގައި މައްޔިތުންގެ މޫނު ދެއްކުން ހުއްޓާލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭގެ ގޭސް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް

ވަން ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންނަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

މިވަގުތު އުޅެންވީ ކޮންމެ މީހަކީވެސް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ބަލައިގެން: ޑރ. ނަޒްލާ

ކޮވިޑު ޖެހިފައިވާ އިންޑިއާ ދެމީހަކުވެސް ފެނި މާލޭގެ އަދަދު 31 އަށް

މާލޭގެ އަދަދު ކުއްލިއަކަށް މައްޗަށް، ބަންގްލޭޝްގެ އިތުރު 13 މީހަކު ފެނި އަދަދު 29 އަށް އަރައިފި

ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ އިތުރު ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ފެނި މާލޭން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 16 އަށް

އުލިގަމުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކު ފެނި، އެރަށް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

... 70 ...