ލޮކްޑައުން

ހިންމަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

1

ނަމާދަށް ސަފުހެދުމުގައި ސޯޝަލް ޑިސްޓަންސް ބަހައްޓަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް: ޑރ. އިޔާޒް

ލުއި ދިނީމަ މިހާރު މި ފެންނަނީ އެއްވެސް ބަލައިލުމެއް ނެތި އުޅޭ ތަން: ޑރ. އަފްޒަލް

ލޮކްޑައުންގައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

1

ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލާއިރު ވީއައިއޭ ތައްޔާރުވެފައި އޮތް މިންވަރު ބެލުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި

ލޮކްޑައުންގައި ގޭގައި ތިބެން ޖެހުމުން ސްޓްރެސްވީ 46 ޕަސެންޓް މީހުން: ދިރާސާ

އެފްއޭއެމްގެ މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމުން އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ނޫސްވެރިން އައިސޮލޭޓްވާން އަންގައިފި

މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރަން ނިންމައިފި

"ގުޅުން ނެތް ކޭސްތައް ގިނަވާތީ ސަމާލުވާންޖެހޭ، އެކަމަކު ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކުރަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނައެއް ނޫން"

ޕޮޒިިޓިވްވާ މީހުންނާއި މަރުވާ މީހުން ގިނަވަމުން ދާއިރު ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ: ރައީސް މައުމޫން

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން އައި ދެމީހެއްގެ އިތުރުން ތިން ނަރުހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

... 7 ...