ލޮކްޑައުން

މިކަމުން އަަރައި ގަނެވޭނީ، ސިއްހީ މާހިރުންގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް އެއްބައިވަންތަކަމާއެކީ މަސައްކަތް ކޮށްގެން: މައުމޫނު

ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ސޯލިހު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރި ފެނަކަ ކޯފަރޭޝަންގެ މުވައްޒިފުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

އުލިގަމުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ސީޕްލޭންގައި އައިސޮލޭޝަނަށް ގެންދަނީ

ރަސް އޮންލައިންގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ދިޔައީ ޒިންމާދާރު ކުޑަ އަމަލެއް، އެޑިޓަރު މާފަށްއެދެން އަންގާނަން: މީޑިއާ ކައުންސިލް

2

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އަދި ލިލީ އެފްއެންބީގެ މުވައްޒަފުންނެއް ނޫން: ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް

ނޮޅިވަރަމުން ކުޅުފުއްޓަށް ކެނޯއެއްގައި ދިޔަ ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޑރ. ނަޒްލާގެ "އެކްސްކިޔުޒްމީ"އިން ހިތުގައި ޖެހި އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ވިންދު

2

ހުއްދަ ނެތި މަގުމަތީގައި އުޅުނު 78 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މިހާލަތުގައި ކުލި ނުދެއްކިގެން ގެެއިންނެރޭ މީހުންނަށް ގާނޫނުން ހައްލެއްހޯދަން މަޖިލިސް ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށްފި

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ހަތަރު ވަނަ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި

ބޭސް ސިޓިގައި ހުންނަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ހުރިތޯ ޔަގީން ކުރުމަށް އެސްޓީއޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

... 69 ...