Close

ލޮކްޑައުން

މާލޭގައި ކުލި ނުދެއްކުނު ބަޔަކު ގެއިން ނެރެލައިފި، ސަރުކާރުން ވަގުތީ ހިޔާ ދީ ބަލަހައްޓަނީ

8

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީގައި 80 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަގުމަތިވެ ސަރުކާރުން އެމީހުން ބަލަހައްޓަން ފަށައިފި

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަމައެކަނި ގޭގައި ތިބުމަކުންވެސް ނުފުދޭ، ހެޔޮނުވާނެ މިގޮތަށް އަމަލުކޮށްދީ!

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގްލާލް ދަމަހައްޓަން ސިފައިން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތަށް ރައީސް ޝުކުރު ދަންނަވައިފި

ކޮވިޑްގެ ނުރައްކަލުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރަން އެންމެ ފަހު މީހާއާ ޖެހެންދެން ސިފައިން ގުރުބާން ވާނެ: ޗީފް

މިހާލަތުގައި ސިފައިން އަދާކުރާ ދައުރު ރައްޔިތުން ބަލައިގަނޭ: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ފަރުވާކުޑަކުރެވުނުވަރު ހަނދާންކުރޭ! ގައުމު އަތުން ދޫނުވަނީސް މާހިރުންގެ ބަސް އަޑުއަހާ!

1

ޑިންގީއެއްގައި ބާރަށަށް ގޮސް އެނބުރި މުރައިދުއަށް ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުއްދަ ނެތި މަގުމަތީގައި އުޅުނު 68 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށް، ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އޭޑީކޭއަށް ގޮސް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތްތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

މިފްކޯ އިން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި ގެމަނަފުށިން ޑިންގީއެއްގައި ކޮނޑޭއަށް އެރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

... 67 ...