ލޮކްޑައުން

ނޭޕާލުން އަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށް މުޅި ގައުމުން ލޮކްޑައުން އުވައިލަނީ

މާދަމާއިން ފެށިގެން ބެންގަލޫރުގެ ލޮކްޑައުން އުވައިލަނީ

ލޮކްޑައުން އަމުރާ ހިލާފުވި މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ނުކުރަން ޕީޖީ ނިންމަވައިފި

1

ބެލަރޫސް އިން ރާއްޖެެ އަންނަ ކުދިންނަށް ފުރޭގޮތް ވެއްޖެ

ލޮކްޑައުން އަށް ލުއި ދޭން 67 ޕަސެންޓް މީހުން ތާއީދު: ސާވޭ

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި

ޑީއެންއާރުގެ ހިދުމަތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

އަމިއްލަ ސިއްހަތަށްވެސް މަކަރު! ފަރުދީ ޒިންމާގެ އެފްބީ ޕޯސްޓު ޖަހައިލަނީވެސް ޕާޓީއެއްގައި އިނދެގެން!

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރަން، މަޖިލީހުން ރުހުުން ހޯދަން ޖެހޭ އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

1

ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓުން ގިނަވަނީ ލުއިތަކާއެކު ގިނަ މީހުން އެއްވާ ގޮތަށް ހަރަކާތްތައް ބާއްވާތީ: އެޗްޕީއޭ

ހުޅުދުއްފާރުން ވެސް މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ދުވާފަރު ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

6 ...