ލޮކްޑައުން

ދަރިން ރަނގަޅަށް އިންޓަނެޓްގެ ބޭނުންކުރޭތޯ ބަލާނެ ގޮތް މިއޮތީ

ކޮވިޑް 19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ބަލި މީހުން އުފުލުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ އުސޫލު އާންމު ކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުން ލުއީގެ ފުރަތަމަ ހުކުރު، ނިއުނޯމަލް އަށް ދިވެހިން ފައްކާވަނީ

ޖިމްތަކާއި ފިޓްނަސް ސެންޓަރުތައް ހުޅުވާއިރު އަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު އެޗްޕީއޭއިން އާންމު ކޮށްފި

ގަމާއި ކޮލޮމްބޯއާ ދެމެދު ސްރީލަންކަންގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމުމުން އިދިކޮޅުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ފުރަބަންދާ ހިލާފުވި 312 މީހަކަށް ޖިނާއީ ދައުވާކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ދަތުރު ދިގުވެ، އެޑްރެސް ފުހެވުމުން 42000 ޕާރުސަލު ހަވާލުކުރާނެ މީހަކު ނޭނގި ވާނުވާގައި!

2

ކޮވިޑް ޖެހިދާނެ ކަމަށް 90 ޕަސެންޓް މީހުން ތިިބީ ގޭގައި: ސާވޭ

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުންގެ ލުޔާއެކު ބާޒާރުމަތި ތޮއްޖެހި، އަނެއްކާވެސް ނުރައްކަލާ ދިމާއަށް؟

ކޮވިޑާއެކު އުޅެން ގިނަ ބަޔަކަށް ދަސްވެއްޖެ: މަބްރޫކް

ލޮކްޑައުންއަށް ލުޔެއް ލިބުނީތަ؟ ނުވަތަ ދިވެހީންނަށް އީދެއް އައީތަ؟

... 11 ...