ލޮކްޑައުން

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ގެވެށި އަނިޔާ އިތުރުވެދާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑެއް ނުވޭ: ސާވޭ

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް އަންނަމަހު 16 ގައި ހުޅުވާލަން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައި: މަޖިލިސް ރައީސް

ކޮވިޑް ފްރީ ޒޯން ކަނޑައަޅައި އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުޅުވާލަން ގޮވާލާ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

މަޖިލީހުގައި މިއަދު ސަޔެއް ނެތް، މަޖިލިސް ރައީސް ވިދާޅުވީ މެންބަރުން ތަށިބަރި ގެންދަން!

1

ޖުލައި ހަތެއްގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ދުބާއީ ހުޅުވާލަނީ

މިހާލަތުގައި ވެސް މުޒަހަރާ ކުރެވެން ޖެހޭނެ، އެކަމާ ގުޅޭ ގައިޑްލައިނެއް ފުލުހުން ހަދައިދޭން ޖެހޭ: ރޮޒެއިނާ

ކޮވިޑް ފްރީ ޒޯން ކަނޑައަޅައި އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުޅުވާލަން ގޮވާލާ ގަރާރުގެ ބަހުސް ފަށައިފި

22 މުވައްޒަފުން ތިބީ އައިސޮލޭޝަންގައި، ބޭނުމަކީ މަޖިލިސް ނުހުއްޓި ކުރިޔަށް ގެންދިއުން: މަޖިލިސް ރައީސް

ނިއު ނޯމަލްގައި ބޯޑަރު ހުޅުވާލާއިރު ދުވާލަކު 10 ފުލައިޓު އަންނާނެ: އެމްއޭސީއެލް

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް މިއަދާއި މާދަމާގެ ޝަރީއަތްތައް ކެންސަލްކޮށްފި

ލޮކްޑައުން ލުއީގައި ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވިޔަސް ކުރިން ވީ ވަރަށް ގިނަވާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: ޑރ. އަފްޒަލް

ލޮކްޑައުނަށް ދިން ލުއީގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފެންނަނީ އެދެވޭ މަންޒަރެއް ނޫން: ޑރ. އަފްޒަލް

... 10 ...