Close

ދިވެހީންގެ ތަކެތީގެ މާރުކޭޓު

މިމީހުން މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ނިދައި އުޅެނީ މަސްތުގެ ދިރިއުޅުން ބޭނުންވާތީ! (ވީޑިއޯ)

މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުން ލާޒިމުކޮށް، ގަވައިދާ ހިލާފުވާނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު މިއަދު 33 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި

ނިއު ނޯމަލްގައި އެއްފަހަރާ މަސް މާރުކޭޓަށް ވަދެވޭނީ ވަކި އަދަދަކަށް، ދޯނިތަކުގައި މަސް ކަނޑައި ވިއްކުން މަނާ

މާލޭގެ މާރުކޭޓުތައް ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުމަށް ގޮޅިތައް ހުސްކުރަން ދިން މުއްދަތު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިތުރުކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުންގައި ބާޒާރުމަތި

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ހޯލްސޭލް ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ބަންދު

ދަނޑުވެރިކަން ނުކުރާ ރަށްރަށުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، ތިންވަނަ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮޅިތައް އަތުލަން ހުށަހަޅައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުންގައިވެސް ރޯދަމަހު މާލޭގެ ބާޒާރުމަތި ބާރުބޮޑު

ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު 2000 ރުފިޔާއިން މައްޗަށް!

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުގެ ހާލަތުގައި ރޯދައަށް ރަށްރަށަށް މުދާ ފޮނުވުން

ލޯކަލް މާރުކޭޓު ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި

1
5