ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

136 ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ސިއްހީ ނިޒާމް ލާމަރުކަޒުކުރަން، އެކަމުގެ ނަތީޖާ އެބަފެނޭ: ރައީސް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ހައިކޯޓަށް

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ކެމްޕެއިން ކުރަން ފުރުސަތު ނުދޭ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނަން: އިދިކޮޅު

ޖުމްލަ 114 ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި، ގިނައީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން

އަމާޒަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ރިޝްވަތު ހުއްޓުވުން: ޝިއުނާ

ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވަން ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ބޭނުން ނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ބިންތަކުގެ ކުލި މީރާއަށް ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލައިފި

ޖުމްލަ 86 ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި، ގިނައީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން

ހުރިހާ ރައީސުން މަރުކަޒީކޮށްގެން ކުރި ވެރިކަން ލާމަރުކަޒީ ކުރި ދެ އަހަރު

އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ކައުންސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

... 8 ...