ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ދައުލަތުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ކައުންސިލްތައް އުވާލައި މަޖިލިސް ސައިޒުވެސް ކުޑަކުރަން ޖާބިރު ގޮވާލައްވައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުމުގެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުމަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނައުން މިރޭ ދަންވަރު 1:30 އަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

އެއްބާރުލުމުގެ ބަދަލަށް ޕީޕީއެމުން ހުށަހެޅީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ނިންމައިދޭން: މެންބަރުން

ގާނޫނޫ އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން އަވަސްކުރަން މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުގެ އެއްބާރުލުމެއް ނުދިން: މަޖިލިސް ރައީސް

ކައުންސެލަރުންގެ ދައުރު އިތުުރުކުރުމުގެ އިސްލާހަށް މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުގެ ބަހެއް ލިބުމުން މިއަދު ވޯޓަށް އަހަން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީގައި ދެ ފެކްޝަނެއް ނޯންނާނެ: ރޮޒެއިނާ

ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެންނަން ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ލަފާދީފި

އެމްޑީޕީގެ ވިޕްލައިނާ ހިލާފަށް އިންތި، ފިރުޝާން، މުހައްމަދު ރަޝީދު، ވައްޑެ ވޯޓުދެއްވައިފި

1

ދެމަސްދުވަހުގެ ދަލަށް ކެވުން، ހަފުތާއެއްގެ ގުޖަޑުގަނޑު ހިލުވުން، އެންމެފަހުން މަޖިލިސް އުނބަށް ޖެހުން!

2
... 8 ...