ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

މާފުށި ސަރަހައްދުން ސަފާރީތައް ނަގަން އެންގުމަކީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް، ކަންބޮޑުވޭ: އެމްބީއޭއެމް

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ކުރިމަތި ނުލައްވަން އަފްޝަން ނިންމަވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އިއުލާން ކުރުން 30 ޑިސެމްބަރުގައި، ވޯޓުލުން ޖަނަވަރީ 31 ގައި

ކައުންސިލްތަކުން ކުރާނެ ކަންކަން ހިމަނައިގެން ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް އަންނަ މަހު 15ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން، އަންގައިފި

ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އާބާދީއަށް: އީސީ

އަންހެނުންނާއި ނުލައި ގައުމު ތަރައްގީއެއް ނުވާނެ، އެއީ ތަރައްގީގެ 50 ޕަސެންޓު: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

އަފްޝަން އަދި އަލްހާން މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ

އެމްޑީޕީ ނޫން ބަޔަކަށް ލާމަރުކަޒީ ތަރައްގީގެ ވިސްނުމެއް ނޭނގޭނެ، ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރެވޭނީ ވެސް އެމްޑީޕީއަށް: ނަޝީދު

2

ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލު ގެންނާނަށް: ރައީސް

ކައުންސިލުތަކަށް ބާރުދިން ބިލު ތަސްދީގުކުރެއްވި ގަލަންކޮޅު ރައީސް ސޯލިހު ރައީސް ނަޝީދަށް ވެދުންކުރައްވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައިވާ ކަންކަން ގަބޫލުކުރާ، ތަންފީޒުކުރާނެ ކައުންސެލަރުން ހޮވުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ފައިސާ އާއި ބާރު ދިނުމަށްފަހު ކަން ނުކުރާ ނަމަ ދެން ތިޔަ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކުރާނީ އަޅުގަނޑު: ރައީސް

3
... 20