ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސުންގެ ބަދަލުގައި އަތޮޅުވެރިޔާ ކިޔަން މަޝްވަރާކޮށްފި

1

ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ ބޮޑު ގޯހެއް، އެކަން ކުރަނީ މުސާރަ ދޭން: ނަޝީދު

ތަރައްގީއަކީ ހުރެފައިވާކަމެއް، ގައުމު ތަރައްގީކުރަން ވަކި ތަޅުތަކެއް ނައްޓައިލަންޖެހޭ: ނަޝީދު

2

ކައުންސިލުގެ އުމުރު ދިގުކޮށް، ރައީސުން ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ހޮވަން ގާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތައް ކައުންސިލްތަކުން މިނިވަންކޮށް، މެންބަރުންނަށް މުސާރަ ކަނޑައަޅަން ގޮވާލައިފި

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް ހިންގާނެ އޮފީހާއި މެންބަރުންނަށް އުޖޫރަދޭން ހުށަހަޅައިފި

ހުރިހާ ރަށެއް ތަމްސީލުވާގޮތް ހެދުމަށް ޓަކައި، ރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސުން އޮޓޯއިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުން: ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ 5 ޕަސެންޓް ކައުންސިލްތަކަށް

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް މުހިއްމު 22 ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިފި

... 20 »