ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ވޯޓް ކަރުދާސް ޕްރިންޓް ކުރާ ތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދައަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: މިފަހަރު ހޮވަންވާނީ ގާބިލު ކައުންސިލަރުން، އެނޫނީ ވާނީ މޮޔައަކަށް ތިޖޫރީ ހަވާލުރުން ފަދަ ކަމަކަށް!

1

ރަށްރަށުގައި ކަނޑައަޅާ ޓޫރިޒަމް ޒޯނުތައް ކައުންސިލާ ހަވާލު ކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބައޮތް: ރައީސް

ވާދަވެރީން ކައުންސިލު އިންތިހާބު ދޭން އެ ވިދާޅުވަނީ ކީއްކުރަން ކަމެއް ނޭނގެ: ރައީސް

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ވައްދައިދިން އެކަކީ ރައީސް ސޯލިހު: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޑީޕީއަށް ކައުންސިލްތައް ނުލިބިއްޖެނަމަ ވައުދުތައް ފުއްދަން ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ: ރައީސް

މަހުންމަހަށް ބޭންކު ރިކޮންސައިލް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަނާޅާނަމަ ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާ ދޫ ނުުކުރާނަން: މިނިސްޓަރު

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޓެންޑަކޮށް ޕްރޮކިއު ކުރާއިރު ވިސްނުމަށް ކައުންސިލަރުންގެ ކިބައިން ރައީސް އެދި ވަޑައިގެންފި

އަތޮޅު ފިހާރަތައް ތަރައްގީ ކުރުުގެ ޕްލޭނެއް އެބަ އޮތް: ރައީސް

އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސަށް 28 ހާސް ރަށު ކައުންސިލް ރައީސަށް 23 ހާސް މެންބަރަކަށް 12 ހާސް

1

މޭޔަރުގެ މުސާރަ 40،000 އަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ މުސާރަ 35،000އަށް ހަމަޖައްސަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފިން: ރައީސް

1

ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި

... 19