ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ކައުންސިލުތަކަށް ބާރުދިން ބިލު ތަސްދީގުކުރެއްވި ގަލަންކޮޅު ރައީސް ސޯލިހު ރައީސް ނަޝީދަށް ވެދުންކުރައްވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައިވާ ކަންކަން ގަބޫލުކުރާ، ތަންފީޒުކުރާނެ ކައުންސެލަރުން ހޮވުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ފައިސާ އާއި ބާރު ދިނުމަށްފަހު ކަން ނުކުރާ ނަމަ ދެން ތިޔަ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކުރާނީ އަޅުގަނޑު: ރައީސް

3

ރައީސްގެ ދައުވަތަކަށް 200 ކައުސެލަރުންނާ އެކު "ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" މަހާސިންތާ ފަށައިފި

ބަޖެޓުން ކައުންސިލްތަކަށް 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ކައުންސިލަރުންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވުމަށް، ރައީސް ސޯލިހް ޗެއާކުރައްވާ "ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" މިއަދު ފަށަނީ

ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ފަސް އަހަރަށް އިތުރު ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް އަންހެނުން ހޮވޭ އަދަދު: މާލެއިން ހަ ގޮނޑި، އައްޑޫން ހަތަރު ގޮނޑި އަދި ފުވައްމުލަކުން ދެ ގޮނޑި

33 ޕަސެންޓް ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ ބިލް ފާސްކޮށްފި

މަޖިލީހުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ކައުންސިލަރުން ވަކި ކުރާ ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް: ހިސާން

1

ކައުންސިލަރުން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް ލިބޭ ގޮތް ހަދަނީ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ހުށަހެޅި ބިލު 80 އިސްލާހާއެކު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

... 19