ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ކޮވިޑް 19 ފެތުރޭގޮތަށް ބަލާއިރު، އޭޕްރީލް 4ގައި އިިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ ހާލަތެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: އަމީން

ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިންތިހާބު ފަސްކޮށް ބާއްވާނަމަ އިތުރަށް 30 މިލިޔަން ބޭނުންވާނެ: ޝަރީފް

90 ޕަސެންޓް ތައްޔާރީ ވަނީ ނިމިފައި، އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ޖެހޭ ފަދަ މާހައުލެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: އަކުރަމް

މެންބަރުން އިންތިހާއަށް ބޭނުންވަނީ ކައުންސިލް އިންތިބު ބާއްވަން: މަޖިލިސް ރައީސް

1

މުޅި ވޯޓުކަރުދާސް ބާތިލުވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، ވޯޓު ބާތިލުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު މިއަދުން މިއަދަށް ފާސްކުރަނީ

ކޮރޯނާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމާ އެކު، ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕޭން ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންދަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

1

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އަކީ ލާދީނީ ޕާޓީއެއް: ރައީސް ނަޝީދު

5

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އެމްއާރުއެމްގެ ތާއީދު އަޅުގަނޑަށް ދެއްވުން އެދެން: އަލްހާން

ދިވެހިންނަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ އަންހެނުންގެ ސަބަބުން: ރައީސް ސޯލިހް

1

ހާލަތު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތް މި އަންނަނީ ބަލަމުން، އިންތިހާބު ފަސްކުރަން އަދި މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން: އިލެކްޝަންސް

ސިޔާސީ ކުރީސަފުން އަންހެނުން ފެންނަން ފަށައިފި، ގޮނޑި ހާއްސަކުރުމުގެ ފައިދާ ފެންނާނެ: ރައީސް

1
... 15 ...