ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ދީނާއި ގައުމުގެ ދިފާއުގެ ނަމުގައި ޖަލްސާ ބާއްވައިގެން ބަޣާވާތްކުރަން ނޫޅުމަށް ފޭދޫ މެންބަރު ގާސިމަށް ގޮވާލައިފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޑީއާރުޕީން އެހީތެރިވާނެ: ޖާބިރު

2

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނީޓަރުންނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

1

ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް އިހުމާލުވެފައި: އަފްޝަން

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން 20 ރަށެއްގައި 48 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގަން ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: އެމްޑީޕީން އެކަނި 876 ކެންޑިޑޭޓުން، ޕީޕީއެމާއި އެހެން ޕާޓީތަކުން 879 ކެންޑިޑޭޓުން

ކައުންސިލްތަކުން އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ހާއްސަ ކުރުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ވޯޓު ސިއްރު ނުވާ ކަމަށް ބުނެ، ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ނުދޭނެ ކަމަށް ދެ ފުލުހަކު އިއުލާނުކޮށްފި

2

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި އިތުރުކޮށްފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އޮފިޝަލުން ހޯދަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފި

މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށާއި ތަފާތުކުރުމަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމެއް ނޫން: ޑރ. މުއިއްޒު

ރޭގެ އެމްޑީޕީ ޖަލްސާއަށް މީހުން މަދުން ދިއުމުގައި، ޕާޓީގެ ވެރިންގެ އިހުމާލު އިންތިހާއަށް އެބައޮތް : އާދިލް ސަލީމް

1
... 15 ...