ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ރައްޔިތުން ވޯޓުދީގެން ހޮވާ މަގާމެއްގެ މުއްދަތު މަޖިލީހުން އިތުރު ކުރުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ ހިލާފުކަމެއް: މޫސަ

2

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކޮށް ބާއްވަން 60 މިލިޔަން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އީސީން ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފަ: އަލީ ނިޔާޒް

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުުގެ ބިލް ސަރުކާރުން ވަނީ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި: މަޖިލިސް ރައީސް

ރައީސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުން ކުރަން ބޭނުން ނޫން ނަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ނާންނާނެ: ގާސިމް

ކޮވިޑް 19 : އިންތިހާބާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ދެން ބަލައިގަންނާނީ އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން: އިލެކްޝަންސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރަކުން ކައުންސިލްތަކުގެ އިހުތިސާސްތައް ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު އެއް އަހަރަށް އިތުރުކުރަން ގާނޫނު ބަދަލުކޮށް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ޖެހޭ: ޝަރީފް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ހުރިހާ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކެއް މެދުކަނޑައިލަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް 19 ފެތުރޭގޮތަށް ބަލާއިރު، އޭޕްރީލް 4ގައި އިިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ ހާލަތެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: އަމީން

ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިންތިހާބު ފަސްކޮށް ބާއްވާނަމަ އިތުރަށް 30 މިލިޔަން ބޭނުންވާނެ: ޝަރީފް

90 ޕަސެންޓް ތައްޔާރީ ވަނީ ނިމިފައި، އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ޖެހޭ ފަދަ މާހައުލެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: އަކުރަމް

... 13 ...